Vegetable Fried Rice

Vegetable Fried Rice

Menu Name: Vegetable Fried Rice

Ingredients: Japanese rice, seasonal vegetables, shoyu, scallions, soft egg*

Price: $9.59